Retour

Stab der 11.SS-Panzergrenadier Division

 

Historique

Stab der division

SS-Pz-Abt/Rgt 11 Hermann von Salza

SS-PzGren-Rgt 23  Norge

   SS-PzGren-Rgt 24 Danmark

SS-Gren-Rgt   Nederland

SS-Pz-Aufkl.Abt 11

SS-StuG/PzJg-Abt 11

SS-Art-Rgt 11

SS-Flak-Abt 11

SS-Pz-Pion-Btl 11

SS-Nachr-Abt 11

SS-Inst-Abt 11

SS-San-Abt 11

SS-Wirts-Abt 11

SS-Div-Nach 11

 

Composition

- 04 =

SS-Ustuf                      Nygaard : –.--.-- / –.--.--

 

 

 

 

 

 

Führungsabteilung (Groupe des opérations)

Quartiermeisterabteilung (Groupe d'administration)

- Ia =

SS-Stubaf        Ziemssen : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf Max Kille : 22.03.43 / 01.04.43 †

SS-Ostubaf Helmut von Vollard-Bockelberg : 01.04.43 / --.--.44

SS-Stubaf Rüdiger Weitzdörfer : --.--.44 / 01.07.44

SS-Ostubaf Erich von Bock und Polach : --.10.44 / --.03.45

SS-Ostubaf Herbert Wienczeck : --.03.45 / --.05.45

- Ib =

SS-Stubaf        Vollmer : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf Gerhard Noatzke : 22.03.43 / --.06.43

SS-Hstuf Harry Willer : --.06.43 / --.--.--

SS-Ostuf Eugene Buyse : --.--.-- / --.--.—

SS-Ostuf Joachim Tiburtius : –.--.-- / –.--.--

- 01 =

SS-Hstuf          Kille : –.--.-- / –.--.--

SS-Stubaf        Hartmann : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf          Schlei : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf Alfred luger : 22.03.43 / --.--.--

SS-Ostuf          Bothe : –.--.-- / –.--.--

- 02 =

SS-Hstuf          Gerosch : –.--.-- / –.--.--

- Ic =

SS-Ostuf          Faltz : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf          Greef : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf Hans-Gotha Pehrsson : –.--.-- / –.--.--

SS-Ostuf          Riik : –.--.-- / –.--.--

- IVa =

SS-Hstuf Helmut Haupt : 22.03.43 / --.--.—

SS-Stubaf Siegfried Conrad : –.--.-- / –.--.--

SS-Stubaf Walter Meyer : –.--.-- / –.--.--

 

- 03 =

SS-Ustuf          Koopmann : –.--.-- / –.--.--

- IVb / Arzt =

SS-Ostubaf Dr. Franz Riedweg : 22.03.43 / --.--.—

SS-Staf Dr. Hans Schlosser : –.--.-- / –.--.--, en nov-44

SS-Stubaf Dr.   Trost : –.--.-- / –.--.--

- Id =

 

- IVc =

 

 

 

- Div.Zahnarzt =

 

 

 

- V / Div.Ing =

SS-Hstuf Eugen Popp : 22.03.43 / --.--.--

SS-Hstuf Michael Schindlbeck : –.06.44 / –.06.44

SS-Hstuf Kurt Buck : –.06.44 / –.--.--

 

 

- WaMun =

SS-Hstuf          Keil : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf Joachim Tiburtius : –.--.-- / –.--.--

       

Adjutantur (Groupe du personnel)

 

 

- IIa =

SS-Stubaf        Willer : –.--.-- / –.--.--

SS-Stubaf        Witten : –.--.-- / 28.10.44 †

SS-Stubaf        Bergfeld :28.10.44 / –.--.--

SS-Hstuf          Ruhnow : –.--.-- / –.--.--

- Gräber-Offz =

 

- IIb =

 

- IVd =

 

- III =

SS-Stubaf        Hachmeister : –.--.-- / –.--.--

SS-Hstuf          Ziak : –.--.-- / –.--.--

- IVz :

 

- K.Stab =

SS-Stubaf        Vollmar : –.--.-- / –.--.--

- VI =   

SS-Ostuf          Gram : –.--.-- / –.--.--

 

     

- Stabs.Kp :

     

- Div. Kart. :

SS-Ostuf          Meissner : –.--.-- / –.--.--

 

 

- Div.Beg.Kp :

 

 

 

- Feld.Trp :

 

 

 

- Musikzug :

 

 

 

- SS-K.Zug :      

SS-Bewährungs-Kp 11 :